Atari quantic landscapes

 

ज्ञानेन स्थिरं मनः विशुद्ध सत्वं कामयते I यथेप्सितम् कामानामुपभोगेन यो नरः न हृष्यति I स लोके समुपस्थिते महात्मनो तृष्णां त्यजतः सुखम धार्यते I I

तेजस्वी पुरुषः प्राकृतनिकृतिम् न विस्मरति I स्थाप्यं चेतो न दुःस्थितम् व्यसनेषु निरुद्वेगा I आपस्तु धीराः मनीषा स हि व्रतेन दीक्षामाप्नोति I I

सत्यवादिनः सत्यमेवोपचारः सत्यम वै चक्षुः सत्यमेव जयते I धर्माणां सत्यमुत्तमम् सत्यवचो हितं नृणां I I

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्यमेव भजेत ततः I सत्यम स्वर्गस्य सोपानं सत्यम धर्मः सनातनम I सत्यस्य वचनं श्रेयः ब्रूयत्कल्याणभाषितम् I I

वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं वाणी गुणमेव भाषते I सत्यनियत्वच वचसा सुजनम् सुखं खलु लभ्यते I I

 

 

‘Atari Quantic landscapes’ Installation by Filipe Garcia | Curatorship by João Gigante | Maus Hábitos Galeria Porto PT